720lunet

720lunet

而侵晨啜茗,每伤肾气。实如冬青子,条上有羽如箭,视之若三羽,故名。

或云与黄瓜相反,予曾二者并食,未蒙其害,因表出之。《千金》治妇人经带崩淋之病,每同泽兰、浓朴、本、白芷、细辛、防风、柏仁、石斛辈用之,取其去子脏中风热垢腻也。

 此真所谓上假热而下真寒也。 角乃督脉所发,督为肾脏外垣,外垣既固肾气,内充命门相火,不致妄动,气血精津得以凝聚,扶阳固阴非他草木可比,八味丸中加鹿茸、五味子,名十补丸,为峻补命门真元之专药。

发明蛴螬穴土而居,与蚯蚓不异,故《本经》所治皆瘀血之证。内容:一名合昏,《千金》名黄昏,俗名乌绒树《本经》安五脏合心志,令人欢乐无忧,久服轻身明目。

一遇其人之病,先审其人之气质,按其人之性情,据其人之居处、服习,循经辨络,以得其致病之原与夫病之所在,然后随节气,就方舆,切脉对症而投之以药,无不有随手而效焉者也。 小儿惊痫夜啼,痫病寒热,并用蝉腹,取其利窍通声,去风豁痰之义,较蜕内容:咸寒有毒。

苦走血,血结不行者,以苦攻之,其内容:皮辛凉微毒,肉甘平无毒。 《千金》治箭镞入肉,以蝼蛄杵汁滴上三五度自出。

Leave a Reply